sigle ICOS Uniunea Europeana AMPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU Ministerul Educatiei

Noutăţi


Conferinta finala ICOS Miercuri, 30 octombrie 2013, are loc la Hotel Yesterday Bucuresti, conferinta finala a proiectului ICOS. Vor participa r
Seminar de diseminare a rezultatelor proiectului ICOS Marti, 29 octombrie 2013, are loc la Rin Grand Hotel Bucuresti, seminarul de diseminare a rezultatelor proiectului ICOS.
Evaluarea națională ICOS 2013 Pe parcursul lunii octombrie 2013 are loc evaluarea cursanților participanți în programul de formare blended learning

» Toate noutăţile
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Fonduri Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României

ParteneriMINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI (PARTENER PRINCIPAL)

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului - elaborează, coordonează şi aplică politica naţională în domeniul educaţiei.

 

În acest scop exercită următoarele atribuţii:

 

 • coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ;
 • organizează reţeaua învăţământului de stat şi propune Guvernului cifrele de şcolarizare, pe baza studiilor de prognoză, cu consultarea unităţilor de învăţământ, a autorităţilor locale şi a agenţilor economici interesaţi;
 • aprobă Curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare, asigură şi supraveghează respectarea acestora;
 • coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din învăţământ;
 • asigură cadrul pentru producţia manualelor şcolare; asigură finanţarea şcolilor pentru achiziţionarea de manuale, conform legii;
 • elaborează criteriile generale de admitere în învăţământul superior;
 • aprobă înfiinţarea liceelor şi a şcolilor postliceale;
 • aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor subordonate, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior;
 • elaborează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul restructurării şi modernizării învăţământului şi contribuie la perfecţionarea cadrului legislativ;
 • asigură cadrul pentru proiectarea, omologarea şi producţia mijloacelor de învăţământ;
 • asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;
 • asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a copiilor şi a tinerilor cu deficienţe fizice, senzoriale, mentale sau asociate;
 • analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate;
 • coordonează activitatea bibliotecilor universitare din subordine;
 • răspunde de formarea şi perfecţionarea personalului didactic;
 • coordonează, potrivit legii, numirea, transferarea, eliberarea şi evidenţa personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control şi a celui auxiliar din unităţile subordonate;
 • asigură repartizarea Fondului naţional al formării profesionale, cu consultarea factorilor interesaţi;
 • răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale;
 • elaborează şi aplică strategiile de reformă, pe termen mediu şi lung, ale învăţământului şi educaţiei;
 • elaborează împreună cu alte ministere strategia colaborării cu alte state şi cu organismele internaţionale specializate în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice;
 • colaborează, pe bază de protocoale, cu statele în care trăieşte populaţie de naţionalitate sau de origine română, pentru promovarea şi desfăşurarea învăţământului în limba maternă;
 • elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora;
 • stabileşte modalităţile de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale;
 • stabileşte pentru învăţământul preuniversitar de stat structura anului şcolar, sesiunile de examene, perioadele de desfăşurare a concursurilor, precum şi vacanţele şcolare;
 • controlează modul de respectare a normelor financiar-contabile, de execuţie bugetară şi de administrare a patrimoniului din sistemul naţional al învăţământului de stat; încaseaza taxe, în lei şi în valută, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea şi recunoaşterea actelor de studii, conform legii (Art. 141 Legea învăţământului 84/1995).

 

 UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - Departamentul pentru Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar (PARTENER 1)

 

Universitatea din Bucuresti are o tradiţie de aproape 145 de ani în domeniul învăţământului superior din România. În prezent are un număr de nouăsprezece facultăţi si peste 30.000 de studenţi anual. Universitatea din Bucuresti a manifestat permanent o preocupare continuă pentru asigurarea calităţii formării competenţelor profesionale a studenţilor care îi urmează cursurile de pregătire academică. Universitatea din Bucuresti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România, ajungand să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. În toate marile domenii ale activităţii academice şi ştiinţifice s-au afirmat şcoli de renume. Mulţi dintre absolvenţii Universitatii din Bucuresti s-au afirmat ca personalităţi de seamă: profesori şi cercetători la majoritatea marilor universităţi ale lumii, membrii ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni.

 

Universitatea din Bucuresti a fost şi este iniţiatoarul unor măsuri importante de reformă şi dezvoltare a învăţământului superior care au fost preluate de alte universităţi din ţară sau au stat la baza elaborării unor legi şi reglementări naţionale. În anul 2000, Universitatea din Bucuresti a primit Diploma de Excelenţă conferită de Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

De-a lungul timpului, Universitatea din Bucuresti a beneficiat de numeroase granturi de cercetare din surse naţionale şi internaţionale şi are experienţă ca partener sau coordonator a unor proiecte derulate pe termen lung. A fost implicata în mai multe proiecte în parteneriat cu universităţi naţionale şi din afara ţării ce au vizat dezvoltarea şi perfecţionarea, atât a programelor de studiu destinate studenţilor, cât şi cercetarea în context universitar. Universitatea din Bucuresti a beneficiat de numeroase granturi de cercetare din surse naţionale şi internaţionale şi are experienţă ca partener sau coordonator a unor proiecte derulate pe termen lung. Este unul din cele mai importante centre de cercetare ştiinţifică din ţară. În cadrul Universitatii din Bucuresti funcţionează peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre ştiinţifice similare din străinătate. Portofoliul activităţii ştiinţifice este remarcabil.

 

SOFTWIN SRL (PARTENER 2)

 

Softwin este mai mult decât un furnizor local sau regional de soluţii complexe de IT: de la înfiinţarea sa, în 1990 şi până în prezent, compania a reuşit să cucerească pieţe internaţionale, câştigând încrederea clienţilor de pe patru continente: Europa, America de Nord, Asia şi Australia. Începând cu anul 1993, Softwin a devenit prima companie românească implicată activ în domeniul educaţional şi de instruire, dezvoltând soluţii inovatoare de conţinut electronic menite să îmbunătăţească procesul de predare şi învăţare prin intermediul diviziei cu specific educaţional din cadrul grupului.

 

În noiembrie 2003 Softwin a lansat o suită de Lecţii Interactive, un produs inovator pe piaţa românească de software educaţional. Aceasta acoperă în acest moment patru materii: Biologie, Chimie, Fizică şi Geografie, fiecăreia fiindu-i dedicate două volume de lecţii. În anul 2004, Lecţiile Interactive au obţinut Premiul Industriei IT&C la categoria "Proiectul cu cel mai bun conţinut educaţional al anului". În noiembrie 2005 Softwin a lansat Gazeta Matematică - Ediţie Electronică, un produs unic în lume, ce conţine întreaga colecţie a Gazetei Matematice din perioada 1895-2005, 60.000 de pagini ce cuprind peste 90.000 de probleme şi articole matematice, ce reflectă tradiţia şi pasiunea pentru matematică. Printre iniţiativele de succes ale Softwin se numără şi lansarea portalurilor www.didactic.ro, vizitat lunar de peste 250.000 de cadre didactice, reprezentand de aproape trei ani "cancelaria" virtuală a profesorilor români de toate specializările şi din toate colţurile lumii şi www.olimpiade.ro, singurul portal destinat olimpiadelor şi concursurilor şcolare din România. Softwin este prima organizaţie din România care a dezvoltat produse software conform ultimului standard în domeniul educaţiei virtuale, SCORM 2004.CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI (PARTENER 3)

 

Casa Corpului Didactic Bucureşti este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, o instituţie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu. Misiunea acesteia este de a promova inovaţia şi miscarea pentru reformă, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea profesionalş a personalului din sistemul preuniversitar. Obiectivul principal al instituţiei constă în organizarea activităţilor de formare continuă, a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic, cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar.

 

Principalul domeniu de activitate este formarea continuă, care presupune o serie de activităţi specifice: - investigarea nevoilor de formare induse de introducerea unor conţinuturi noi, cerinţe modificate în programe, legislaţia actuală; rezultatele reclamate de inspecţia şcolară; nevoi concrete ale personalului didactic şi didactic auxiliar; - constituirea de cataloage anuale ce cuprind oferta de programe de formare continuă, comunicarea ofertelor, realizarea de înscrieri, organizarea ori găzduirea programelor de formare continuă; - furnizarea de programe de formare continuă, acreditate de MECTS prin serviciile specifice; - organizarea şi coordonarea desfăşurării modulelor din cadrul perfecţionării periodice o dată la cinci ani a cadrelor didactice; - consultanţă şi consiliere pentru dezvoltarea personală şi organizaţională; - organizarea de cursuri de iniţiere în diferite domenii: informatică, limbi străine, biblioteconomie, contabilitate etc.; - cercetare, inovaţie, expertiză; - documentare şi informare; - organizarea de activităţi metodico–ştiinţifice, sesiuni de comunicări, expoziţii, prezentări şi lansări de carte, întâlniri tematice; - organizare de activităţi cultural – artistice; - proiectare, editare, difuzare de mijloace de învăţământ, carte, auxiliare educaţionale; - oferta de resurse umane pentru activităţi educaţionale.

 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ (PARTENER 4)

 

Casa Corpului Didactic Dolj desfăşoară în prezent o activitate diversă şi complexă concretizată prin activităţi de perfecţionare şi formare continuă prin programe de formare acreditate CNFP: 1. „Formare pentru viitor – EUROTEACHER I Modulul I „Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice”, 104 ore, finalizat prin atestat de formare profesională cu 38 credite profesionale transferabile. 2. Formare pentru viitor – EUROTEACHER I Modulul II „Management şi comunicare”, 94 ore, finalizat prin atestat de formare profesională cu 30 credite profesionale transferabile. 3. „Formare pentru viitor – EUROTEACHER II Modulul I „Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice”, 104 ore, finalizat prin atestat de formare profesională cu 35 credite profesionale transferabile. În afara acestor programe CCD Dolj desfăşoară o paletă largă de alte cursuri ce se regăsesc în oferta de programe de formare grupate în următoarele categorii: Strategii educaţionale, Programe prin proiecte europene, Noile educaţii, TIC, Formarea personalului didactic auxiliar, Management de proiect şi cursuri cu taxă.

 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN (PARTENER 5)

 

Casa Corpului Didactic Caraş-Severin are ca obiectiv principal organizarea activităţii de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar.

 

CCD Caraş-Severin, în calitate de partener, s-a implicat alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean, în Proiectul PHARE 2004, în elaborarea Strategiei judeţene, în efectuarea Analizei stării de fapt şi Analiza nevoii de formare la nivelul şcolilor pilot, precum şi în scrierea proiectului. Totodată CCD Caraş-Severin face parte din Grupul Judeţean de Sprijin, din echipa de proiect şi coordonează în Proiectul PHARE 2005: “Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” echipa de formatori şi activitatea de formare la nivelul judeţului şi monitorizează formarea la nivelul celor 11 şcoli pilot (198 formabili). 

CASA CORPULUI DIDACTIC BRAŞOV (PARTENER 6)

 

Casa Corpului Didactic Braşov funcţionează în calitate de: centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic şi a managerilor educaţionali, de conversie profesională, de informare-documentare şi de organizare a activităţilor de perfecţionare; centru de dezvoltare şi implementare, a reformei în învăţământul preuniversitar; centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, culturale; organizator de programe de formare continuă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar; instituţie de formare a adulţilor.

 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA (PARTENER 7)

 

Casa Corpului Didactic Brăila desfăşoară activităţi de formare a cadrelor didactice din învăţământul preprimar, primar, gimnazial, liceal.

CCD Brăila are experienţă de peste 5 ani în realizarea de proiecte : Phare, Socrates - Grundtvig, Formare adulţi, Granturi şcolare - Calitate prin formare profesională.

 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ (PARTENER 8)

 

Casa Corpului Didactic Cluj este furnizor de programe de formare continuă, derulând 9 programe acreditate la nivel judeţean şi regional la care au participat, în ultimii 3 ani, un număr mediu de 600 de cursanţi anual. În calitate de organizator de programe de formare pentru alţi furnizori de programe acreditate, CCD Cluj formează anual în medie 400 de cursanţi, certificând anual, peste 1000 de persoane cu atestate de formare continuă. Având în vedere faptul că gestionează formarea continua a personalului din învăţământul preuniversitar la nivel judeţean, anual propune, organizează şi monitorizează în medie 60 de programe, cu un număr mediu de 2500 de participanţi.

 

CCD Cluj a implementat până în prezent: - un proiect de tip Comenius, având ca grup ţintă managerii instituţiilor de învăţământ din judeţ; - un proiect Phare cu grup ţintă cadre didactice pentru instruirea incluzivă şi sprjinirea elevilor cu CES. În prezent. CCD Cluj implementează două proiecte care vizează: - o platformă educaţională pentru ciclul primar în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Leonardo da Vinci - Transfer de inovaţie), - un program prin care îmbunătăţeşte valorificarea patrimoniului cultural local în 24 de centre de documentare şi informare din judeţ. Pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din judeţ organizează anual simpozioane, conferinţe, workshop-uri cu participanţi la nivel judeţean, regional, naţional şi internaţional. Prin editura şi revista on-line, CCD Cluj promovează creativitatea didactică şi valorizează exemplele de bună practică.

 CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI (PARTENER 9)

 

Casa Corpului Didactic Iaşi funcţionează în calitate de centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic, centru de dezvoltare şi implementare prin mijloace specifice a reformei în învăţământul preuniversitar, centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice şi culturale, de tipărituri.

 

CCD Iaşi desfăşoară numeroase activităţi ştiinţifice, metodice, culturale în colaborare cu Universitatea "Al. I. Cuza", Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Inspectoratul Şcolar al Judeţului, Centrul Cultural Francez, I.R.D.O., Consiliul Britanic, C.N.A.M., Universitatea Nottingham- Anglia, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Centrul de Educaţie Antidrog, Asociaţia “Crucea Albastră”, Vocational Training Center INTERSY - Grecia, Association Vendeenne pour la Formation et L'Insertion - Franta, Cooperativa per la Formazione Permanente Forctes Vicenza - Italia, MEC, Fundaţia Euro-Ed, Prefectura, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Fundaţia Tineri pentru Tineri. CCD Iaşi dispune de 1 filială şi 6 centre de informare/documentare.

 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ (PARTENER 10)

 

Casa Corpului Didactic Argeş este centru de documentare şi informare; - iniţiator de proiecte şi programe; - desfăşoară activităţi de consiliere şi îndrumare a cadrelor didactice; - instituţie conexă a învăţământului preuniversitar; - dispune de suficiente resurse umane pentru a acoperi responsabilităţile de coordonare, monitorizare şi evaluare; - formarea cadrelor didactice; - achiziţii şi buget.

CCD Argeş a fost implicată în Program PHARE 2005 - Grupuri defavorizate; - CDI proiect româno-francez.