sigle ICOS Uniunea Europeana AMPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU Ministerul Educatiei

Noutăţi


Conferinta finala ICOS Miercuri, 30 octombrie 2013, are loc la Hotel Yesterday Bucuresti, conferinta finala a proiectului ICOS. Vor participa r
Seminar de diseminare a rezultatelor proiectului ICOS Marti, 29 octombrie 2013, are loc la Rin Grand Hotel Bucuresti, seminarul de diseminare a rezultatelor proiectului ICOS.
Evaluarea națională ICOS 2013 Pe parcursul lunii octombrie 2013 are loc evaluarea cursanților participanți în programul de formare blended learning

» Toate noutăţile
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Fonduri Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”


Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”


Titlul proiectului: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar”


Beneficiar: Ministerul Educației Naționale


Nr. contract: POSDRU/87/1.3/S/63113

Prima pagină


Proiectul se înscrie în AP 1, DMI 3 prin următoarele contribuţii:

 

  • îmbunătăţirea calităţii ofertelor de formare continuă astfel încât acestea să devină mai flexibile şi mai adaptate nevoilor cadrelor didactice din cursul primar;
  • creşterea nivelului de formare continuă a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice prin introducerea unor domenii de formare de actualitate, cum ar fi: susţinerea formării competenţelor cheie la elevii din cursul primar, organizarea interdisciplinară a situaţiilor de învăţare, tehnici de învăţare integrată, educaţia în spiritul dezvoltării durabile, promovarea egalităţii de şanse în educaţie.

 

Proiectul este în concordanţă cu Liniile Directoare Integrate pentru Creşterea economică şi Ocupare 2005-2008 şi 2008-2010 privind creşterea participării şi menţinerii pe piaţa muncii, creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi formare profesională, promovarea adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii şi creşterea participării la viaţa socială.

 

 

Proiectul are valoare inovatoare asupra:

 - creşterii numărului ofertelor de programe de formare continuă pentru învăţătoare/institutoare, care se va îmbogaţi şi ca abordare, conţinut şi diversitate (obiective, metode, tematică, resurse);

 - creşterii numărului de cadre didactice participante la programe de perfecţionare profesionale, precum şi a ritmului de frecventare a programelor de formare continuă de către cadrele didactice conform intereselor lor de cunoaştere (prin câştigare de timp şi resurse digitale noi de studiu);

 - eficientizării activităţii didactice ulterioare desfăşurate de cursanţi prin furnizarea unor servicii educaţionale de calitate sporită la nivel şcolar şi extracurricular, inclusiv prin respectarea egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, transferabilităţii produselor învăţării din şcoală şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi.

 - documentelor noi de abordare/organizare pedagogică a învăţării care vor emerge din acest proiect, ca şi produse ale acestuia, ele nemaifiind produsul unui colectiv limitat de autori, ci având la bază implicarea, experienţa şi propunerile unui număr relevant de cadre didactice participante la proiect. Proiectul va avea o dimensiune strategică naţională prin adresabilitatea intervenţiilor sale la nivelul cadrelor didactice din învăţământul primar din toată ţara în mod coerent şi unitar.

 

 

Proiectul este necesar şi se justifică prin următoarele argumente:

 - oferta de cursuri de perfecţionare profesională este redusă, eterogenă şi neuniformă ca diversitate şi calitate, comparativ cu nevoile de formare ale învăţătorilor, inclusiv în domeniul formării timpurii la elevi a competenţelor cheie care să le permită să se autoinstruiască pe tot parcursul vieţii, în vederea adaptării permanente la cerinţe profesionale viitoare;

 - participarea cadrelor didactice la programele de formare continuă este relativ redusă, motivarea pentru participare fiind condiţionată de obţinerea celor 90 de credite de formare necesare o dată la 5 ani sau de obţinerea gradelor didactice;

 - resursele de timp ale cadrelor didactice sunt limitate pentru a frecventa astfel de programe (distanţa mare până la centrele de formare; perioade lungi de desfăşurare a cursurilor; condiţii de trafic; program încărcat şi puţin flexibil din şcoală etc.).

 

Proiectul urmăreşte să soluţioneze aceste aspecte identificate mai sus, prin reducerea resurselor de timp, financiare şi materiale necesare cadrelor didactice pentru participarea la cursuri, prin posibilitatea de a se informa şi educa la distanţă, stimulând cadrul didactic în procesul unei educaţii continue responsabile.